مشاوران غیر مجاز قیم های نا بلد

مشاوران در بيشتر موارد بر حسب نمره اكتسابي افراد مجاز، اولويت هاي غيرمرتبط با علايق را به صورت موكد پيشنهاد كرده و القا مي‌كنند كه اگر چنين نشود بايد يك سال ديگر پشت دروازه هاي كنكور منتظر ماند… مدرك گرايي صرف تضادهاي نگران كننده‌اي را در روحيات فرد ايجاد مي‌كند كه اين تضادها كاركردهاي مثبت تحصيل در دانشگاه را ناكام مي گذارد.

قبولي در دانشگاه از اهميت زيادي براي دانش آموزان و خانواده هايشان برخوردار است اما در اين ميان احساس رضايت فرد شاغل به تحصيل از اهميت مضاعفي برخوردار است. چند سال تحصيل در دانشگاه آن هم در رشته اي غير مرتبط با علاقه افراد مي تواند تبعات روحي و رواني جبران ناپذيري را به بار آورد. در حال حاضر مراكز انتخاب رشته و بيشتر مشاوران تحصيلي آموزشگاه هاي غير دولتي پس از دريافت شهريه هاي گزاف جوانان و خانواده هاي آنها را با اهداف گمراه كننده اي روبرو مي كنند. بيشتر مشاوران تحصيلي با در اختيار گرفتن انگيزه و اشتياق افراد در نقش قيم بي چون و چرا و صاحب صلاحيت افراد مجاز به انتخاب رشته، ظاهر مي شوند. اين مشاوران در بيشتر موارد بر حسب نمره اكتسابي افراد مجاز، اولويت هاي غيرمرتبط با علايق را به صورت موكد پيشنهاد كرده و القاء مي كنند كه اگر چنين نشود بايد يك سال ديگر پشت دروازه هاي كنكور منتظر ماند. تحصيل در دانشگاه در رشته اي ناهمخوان با علاقه داوطلب، علاوه بر افت توان تحصيلي، باعث ايجاد انگيزه هاي دوگانه در دانشجويان مي شود. در بسياري از موارد دانشجويان ناراضي از تحصيل به محض احساس بي علاقگي در خلال تحصيل به فكر تغيير رشته از طريق آزمون مجدد مي افتند. اين تصميم علاوه بر آنكه وظايف فرد در دانشگاه و در قبال رشته تحصيلي اش را تحت الشعاع قرار مي دهد، هزينه هاي سنگين رواني را متوجه دانشجويان مي كند. فائزه.ن دانشجوي رشته مامائي كه به مرور پي برده تحصيل در اين رشته به معناي پزشك شدن نيست، مي گويد: ترجيح مي دهم به موازات مامائي دروس دبيرستان را براي شركت در كنكور پزشكي آزاد مرور كنم تا بتوانم خطاي مركز مشاوره اي كه براي انتخاب رشته برگزيدم را جبران كرده و رشته اي بهتر انتخاب كنم.  وي مي افزايد: تا مدت ها پس از روبرو شدن با واقعيت دچار افسردگي و استرس شديد بودم چرا كه فكر مي كردم ماماها پزشكاني هستند كه نوزاد را به دنيا مي آورند. فائزه تصريح مي كند كه فكر نمي كرد پس از فارغ التحصيلي تقريباً هم رتبه با پرستاران مشغول بكار شود. در بيشتر موارد برداشت هاي اشتباه و تصورات آرماني از كاركردهاي برخي رشته ها كه سهم بزرگي از اين تقصير نيز متوجه مراكز مشاوره و مشاوران نابلد آن است، موجب مي شود كه دانشجويان تبعات يك اشتباه كوچك را يك عمر پذيرا باشند. در برخي موارد نيز ناچاري موجب مي شود كه افراد پذيرش فوري در هر رشته اي حتي پيام نور در دور افتاده ترين نقطه كشور و در رشته اي نامناسب را خواستار باشند. از ديد اين دسته از افراد كسب مدرك در هر رشته اي به تنهايي براي ورود به بازار كار كفايت مي كند. كساني كه با چنين نگرشي به قضايا مي نگرند اساساً از ابتدا علاقه چنداني به رشته هاي خاص ندارند و صرفا ًهمراه شدن با موج كنكور و تحصيل در دانشگاه به هر قيمتي را خواستار هستند. محققان مي گويند تحصيل در دانشگاه در مجموع اثرات مثبتي در زندگي اجتماعي افراد ايفاء خواهد كرد. علي شفيع آبادي، كارشناس ارشد پژوهشگري اجتماعي در اين باره مي گويد: دانشگاه كاركردهاي مفيدي را به دانشجويان مي آموزد. آداب همزيستي، فاصله گرفتن از تعصبات كور، افزايش قدرت تحليل و درك منطقي قضايا و آمادگي براي برخورد هدفمند با مشكلات در خلال زندگي از مهمترين اين كاركردها هستند. اين كارشناس نگاه ابزاري به تحصيل را عامل افزايش توقعات نابجا و پديده مدرك گرايي مي داند و اضافه مي كند: داشتن مدرك تحصيلي به خاطر اينكه به افراد شخصيت مي بخشد مناسب است اما مدرك گرايي صرف تضادهاي نگران كننده اي را در روحيات فرد ايجاد مي كند كه اين تضادها كاركردهاي مثبت تحصيل در دانشگاه را ناكام مي گذارد. بي شك تحصيل در دانشگاه آغاز مناسبي براي همسويي با نگرش هاي مدني است بنابراين بجاست كه با كاهش توقعات و نيز انتخابي آگاهانه آينده را واقع بينانه و به دور از تصورات آرماني رقم زد. برهمين مبنا رسيدگي به وضعيت مراكز مشاوره غيرمجاز كه رشدي قارچ گونه دارند و در پي مشاوره هاي خطايي كه ارايه و سرنوشت بسياري از مراجعان را نادانسته تغيير مي دهند، ضروري است.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *